Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu


Komplexní individuální péče pro děti

Terapii volíme dle platného poukazu na ošetření od lékaře a kineziologického vyšetření klienta a jeho aktuálního zdravotního stavu.

   

Malý sportovec

Program zaměřený na preventivní péči a léčbu pro malé sportovce ke kompenzaci negativních dopadů přetížení pohybového aparátu jednostrannou zátěží. Kombinace přetížení v souvislosti s růstem je u dětí častým zdrojem bolestivých stavů, následné změny struktury, funkce organismu a neposlední řadě vzniku úrazů. Záměrem je nastartovat zdravotní péči u sportující mládeže k zachování, případně obnově optimální funkce pohybového aparátu se zlepšením sportovního výkonu. Možná je také spolupráce s trenéry na vhodných individuálních kompenzačních postupech při tréninku.

Vadné držení těla - VDT

Program pro děti a dorost zaměřený na předcházení, léčbu a zastavení progrese. Jedná se o cílenou pohybovou terapii s využitím poznatků z vývojové kineziologie.

VDT je funkční porucha posturální funkce pohybového systému, kterou lze volním úsilím, cílenou terapií a režimovým opatřením ovlivnit.

Na vzniku se podílejí vnitřní faktory (vrozené poruchy), vnější (změna životního stylu s minimem pohybu, jednostranná zátěž, dlouhodobé nevhodné držení těla - sed, stoj, zvýšená psychická zátěž atd.) a celá řada vzdálených příčin (vady zraku, neprůchodnost dýchacích cest).

Vlivem nesprávného zatěžování pohybového aparátu dochází k přetěžování a následnému vzniku nových neekonomických pohybových programů, které se v budoucnosti projeví chronickou bolestí a vznikem degenerativních onemocnění. VDT u dětí je spojeno s bolestí hlavy, páteře a kloubů.

Poruchy pohybového aparátu u dětí jsou na předních příčkách po alergiích a smyslových vadách. Výrazně se podílí i rodinná anamnéza, genetické předpoklady a vztah k pohybu.

Pozitivní vliv na léčbu VDT má korekční terapie, vhodně zvolená pohybová aktivita, ergonomické poradenství a režimové opatření. V neposlední řadě je důležitá spolupráce pacienta a jeho rodiny s fyzioterapeutem. V případě pasivního přístupu je léčba nedostatečná. Během růstu je třeba kontrolovat odchylky v držení těla a upravovat terapeutické postupy.

Skolióza

Program pro děti a dorost zaměřený na předcházení, léčbu a zastavení progrese skoliózy. Jedná se o cílenou pohybovou terapii s využitím poznatků z vývojové kineziologie včetně dechové rehabilitace ovlivňující postavení a dynamiku hrudníku.

Jednou z nejčastějších onemocnění pohybového aparátu v dětském věku je skolióza. Jedná se o strukturální onemocnění, které vzniká výhradně v dětství a době dospívání. Její začátek je nenápadný, bez obtíží.

Nejrizikovější skupinou jsou děti v tzv. růstovém spurtu. Skoliózou trpí častěji dívky než chlapci. Příčin skoliózy je mnoho. Od vrozených, které jsou vysoce rizikové, přes neurologické, kompenzační, až po nejčastější idiopatické z neznámé příčiny.

Skolióza sebou přináší rizika pro budoucí život. Způsobuje nejen  pohybový, kosmetický defekt, ale i zmenšení obsahu hrudníku, který má vliv na funkci orgánů v něm uložených - srdce, plíce. Při velkých stupních deformit dochází věkem k oběhové nedostatečnosti a snížení vitální kapacity plic, což může vést až k invaliditě dospělého. Její stabilizace nastává teprve po ukončení růstu.

Nejnápadnější projev tohoto onemocnění v pozdějším věku je tzv. žeberní hrb.

Důležité je léčbu skoliózy zahájit včas, vyžaduje dostatek trpělivosti, spolupráce a ochotu se léčit. Léčba je komplexní včetně úpravy stravovacího režimu, určovaná stupněm zakřivení páteře, typem skoliózy a věkem pacienta.

Zdravá noha

Noha je jedním z klíčových míst pohybového aparátu, proto je důležité její správné nastavení. Pro zcela specifickou funkci lidské dolní končetiny je  nezbytné, aby noha byla dostatečně pružná, ale zároveň i dostatečně pevná. K negativním faktorům ovlivňujícím nožní klenbu patří pohybová chudost, jednostranná aktivita, nevhodná obuv, nadbytečná hmotnost nebo zátěž, která neodpovídá věku dítěte a jeho možnostem.

To, jak bude působit svalová aktivita závisí na kvalitě pohybových stereotypů a stupni jejich fixace. Důsledkem špatných pohybových stereotypů dochází k přetěžování vazů, kloubního pouzdra, svalů podílejících se na stabilizaci kloubu a jako následek tohoto působení vznik deformity se stupňující se bolestivostí.

V našich terapeutických postupech dominuje snaha co nejvíce eliminovat působení těchto destruktivních sil a umožnit vznik nových pohybových stereotypů, které mají vliv na správnou funkci kloubu. Změnou nastavení dojde k ovlivnění řady na sebe navazujících procesů i v dalších oblastech pohybového systému.